POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Ogłoszenia


Drodzy Hodowcy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom udzielania pomocy w obrocie materiałem hodowlanym, serdecznie witamy na stronach w całości poświęconego tym zagadnieniom. Na naszej stronie będziecie Państwo mogli zamieścić swoje ogłoszenie sprzedaży lub zakupu oraz zapoznać się z ofertami hodowców z całego kraju.
  


 


Hodowco, sprzedając zwierzęta (jałowice, krowy, buhaje hodowlane), pamiętaj, aby wystąpić do Biur Regionalnych Działu Hodowli PFHBiPM o świadectwa rodowodowe, obowiązujące zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29.06.2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2132)

Istnieje kilka sposobów umieszczania ogłoszenia w naszym serwisie, wystarczy wybrać sposób najbardziej Państwu odpowiadający:
– zwrócić się do swojego zootechnika lub selekcjonera, 
– zgłosić telefonicznie do Biura w Warszawie na numer: 0-22 502 33 21
– wysłać e-maila na adres: ogloszenia@pfhb.pl 
– skorzystać z formularza zgłoszenia oferty dostępnego na naszej stronie poniżej w „FORMULARZ ZGŁOSZENIA OGŁOSZENIA”

Ogłoszenie kupna lub sprzedaży może zawierać:
– nazwisko i imię ogłoszeniodawcy,
– adres ogłoszeniodawcy,
– województwo, z którego pochodzi oferta,
– informacje o przedmiocie ogłoszenia,
– telefoniczny numer kontaktowy ogłoszeniodawcy,
– adres e-mail ogłoszeniodawcy.


Podanie wszystkich danych nie jest wymagane, ale dzięki kompletnemu wypełnieniu formularza ogłoszenie będzie zawierało pełną informację dla potencjalnego klienta. 

Administratorem danych osobowych jest Polska Federacja Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Przekazując dane osobowe w celu publikacji ogłoszenia, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w tym celu, poprzez zamieszczenie na okres do 1 miesiąca na ogólnodostępnej stronie internetowej zawierającej bazę ogłoszeń. Dane osobowe zawarte w ogłoszeniu zostaną usunięte z bazy ogłoszeń po upływie 1 miesiąca od dnia ich publikacji, albo wcześniej - w razie otrzymania przez Polską Federację Sp. z o. o. informacji o cofnięciu zgody przez ogłoszeniodawcę. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ogłoszeniodawcy przysługują następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo wniesienia skargi na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajdziesz TUTAJ

Ogłoszenie zostanie zamieszczone w czasie 24 godz. od chwili zgłoszenia i figuruje na stronie przez okres jednego miesiąca. Przypominamy, iż jest to usługa zupełnie bezpłatna. 

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy. 
 

 

 


Bardzo prosimy o podawanie jak najwiekszej ilości danych zwiazanych z ofertą. Dzieki kompletnemu wypełnieniu formularza, ogłoszenie zamieszczone na naszej stronie będzie zawierało pełną informację dla potencjalnego klienta.

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy.
 
Nazwisko i Imię (nazwa firmy) osoby ogłaszającej:


Adres:


Województwo:

E-mail:
Telefon kontaktowy 1:
Telefon kontaktowy 2:
Rodzaj ogłoszenia:
lub

Przedmiot ogłoszenia nr 1: | ilość sztuk/litrów:
Uwagi /Pytania:


Przedmiot ogłoszenia nr 2: | ilość sztuk/litrów:
Uwagi / Pytania:


Przedmiot ogłoszenia nr 3: | ilość sztuk/litrów:
Uwagi / Pytania:


 

 

Kontakt:

Polska Federacja Sp. z o.o.
Biuro w Warszawie: ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa
tel. 22 502 33 21, fax 502 33 44
e-mail: ogloszenia@pfhb.pl

  Terminarz aukcji jałówek hodowlanych w woj. łódzkim w 2019 roku

  Miejsce aukcji

  I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  VIII

  IX

  X

  XI

  XII

  ŁODR Bratoszewice

  10

  14

  14

  do ustalenia wkrótce

  Przedstawione do sprzedaży jałówki pochodzą z obór urzędowo uznanych za wolne od białaczki, brucelozy i gruźlicy potwierdzone Decyzją Powiatowego Inspektora Weterynarii.

  W przypadku braku takiej decyzji wymagane jest aktualne świadectwo zdrowia jałówki w kierunku ww. chorób hodowlanych. Cielność jałówek może być potwierdzona przez lekarza weterynarii na aukcji po dokonaniu zakupu na życzenie kupującego ale na koszt sprzedającego.

  Sprzedający wpłacają za organizację aukcji:
  60 zł + 23% VAT - należący do  ŁZHB  lub
  110 zł + 23% VAT – nie należący do ŁZHB.

  Wszyscy nabywcy wpłacają: 110 zł + 23% VAT.                    

  Komisyjna wycena i oglądanie jałówek odbywa się w godzinach 11.00 – 12.00.

  Licytacja i sprzedaż jałówek po godzinie 12.00.

  Nabywcy wpłacają wadium w wysokości w wysokości 200 zł po wylicytowaniu jałówki na ringu.

  Łódzki Związek Hodowców Bydła – organizator aukcji nie ubezpiecza zwierząt, nie zapewnia transportu i nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.

  Łódzki Związek zastrzega sobie możliwość podniesienia kosztów organizacyjnych aukcji.

  W zależności od ilości jałówek i zapotrzebowania Łódzki Związek Hodowców Bydła przewiduje możliwość zwiększenia częstotliwości aukcji, rozszerzenia i  ewentualnej zmiany sieci punktów aukcji.

  Informacje telefoniczne o aukcjach:
  Biuro: 42 632-59-74, 42 632-15-48
  Inspektor Zdzisław Szewczyk 668-131-081
  Inspektor Paweł Pospieszny 668-131-607
  Dyrektor Biura Krzysztof Gałązka 661-808-009

   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

   w związku z publikacją ogłoszenia na stronie internetowej www.pfhb.pl

    

   Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.[1] (dalej „RODO”) Polska Federacja Sp. z o.o.
   z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), przekazuje następujące informacje związane z Pana/Pani danymi osobowymi.

    

   I. Administrator danych osobowych

    

   Administratorem Pana/Pani danych jest Polska Federacja Sp. z o. o. z siedzibą
   w Warszawie (dalej: Spółka), ul. Żurawia 22,00-515 Warszawa, NIP 701-01-49-440, KRS 0000313969.     

    

   Z administratorem danych może Pan/Pani kontaktować się poprzez adres mailowy: kontakt@polskafederacja.pl lub pisemnie – wysyłając list na powyższy adres siedziby administratora [z dopiskiem „Ochrona danych”].

    

   II. Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

    

   Pana/Pani dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Przetwarzanie Pana/Pani danych następuje z uwagi na fakt, iż jest to niezbędne do realizacji złożonej przez Pana/Panią prośby (wniosku) o publikację ogłoszenia kupna lub sprzedaży na stronie internetowej http://pfhb.home.pl/pfhb_new/ogloszenia/ i wyraził Pan/Pani na to zgodę podstawa prawna: (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

    

   Ponadto, dane mogą być przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych, w tym wykazania przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przed organami władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

    

   III. Kto może być odbiorcą Pana/Pani danych osobowych?

    

   Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie, tj.  podmiotowi powiązanemu ze Spółką, a także osobom upoważnionym przez Spółkę do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

    

   IV. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

    

   Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

    

   V. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane osobowe?

    

   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu udostępniania danych Spółce przez okres publikacji ogłoszenia, który trwa 1 miesiąc, albo do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. Ponadto, dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym istnieje obowiązek zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla wykazania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

              

   VI. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z ochroną danych?

    

   Spółka zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu:

    

   1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;

    

   1. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

    

   1. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
   3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

    

   1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   3. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia,
   5. czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

    

   1. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:

    

   1. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

    

   1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

    

   7.    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    

   [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, str. 1-88.

    Hichb 2019 04 lq 1000h

    Hodowla i Chów Bydła

    W numerze 4 / 2019: Czas na podsumowania

     

    Początek roku, to czas podsumowań, również w branży hodowlanej. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zawsze na przełomie lutego i marca publikuje zbiorcze opracowanie „Ocena i Hodowla Bydła Mlecznego” w którym zawarte są wszystkie najważniejsze dane za ubiegły rok zarówno dotyczące stanu wielkości stad, jak i wydajności krów, a także działalności Federacji. Dlatego w kwietniowym numerze naszego miesięcznika zdecydowaliśmy się zaprezentować kwintesencję tego co było najważniejsze w 2018 roku, odnosząc się do analizy zawartej w powyżej wspomnianej publikacji. Gościliśmy także na Mlecznych Laurach – spotkaniach z hodowcami na których prezentowane są zeszłoroczne osiągnięcia dla każdego regionu, a najlepsi z hodowców są uhonorowywani okolicznościowymi pucharami i statuetkami. A zaznaczyć trzeba, że jest się czym chwalić, bo poziom polskiej hodowli bydła mlecznego, a co za tym idzie produkcji mleka stale wzrasta, w czym bardzo aktywnie uczestniczy PFHBiPM, świadcząc prawdziwie „królewskie usługi” dla hodowców i ich stad. Oprócz tego w numerze prezentujemy relację z XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, podczas którego Delegaci podsumowali czteroletnią kadencję ustępującego Zarządu, wybrali nowe władze i wprowadzili zmiany w Statucie Federacji. Na szczególną uwagę zasługuje również Analiza Międzynarodowej Genomowej Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów (XII 2018), która jest prowadzona już od kilkunastu lat przez Ośrodek Interbull w Uppsali (Interbull Centre), a wartości hodowlane buhajów szacowane są na podstawie krajowych ocen, przesyłanych przez kraje współpracujące w ramach Interbullu. Zapraszamy również do Kolonii Łaznów, gdzie hodowca Tomasz Kocięba zaprezentował nam swoją nową oborę, a także zainstalowaną niedawno instalację, której sercem jest bio gazownia. Z redakcyjną wizytą udaliśmy się także do mleczarni w Szczercowie, która stawia na tradycyjne receptury. W kwietniowym numerze nie zabraknie także informacji dotyczących zdrowotności, ekonomiki, a także nowości technicznych. Serdecznie zapraszamy do lektury! www.holstein.pl

    KALENDARZ WYSTAW


    NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

    Kwiecień 2019
    PN WT SR CZW PT SO ND
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5

    *Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


    Jak nas znaleźć?

    Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22