POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Ocena mleczna


Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznegoi mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji mlekaprzez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie

Dokument pdf

 

 

  Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka prowadzi ocenę wartości użytkowej bydła ras mlecznych
  i mięsno-mlecznych
   przy użyciu METODY A w ramach, której wyróżniamy trzy warianty związane z częstotliwością wykonywania próbnego doju.

  W metodzie A wszystkie próbne doje, w tym również próby mleka pobierane przy zastosowaniu automatycznych urządzeń udojowych, wykonywane są lub podlegają nadzorowi upoważnionego przedstawiciela PFHBiPM, który dokonuje również identyfikacji zwierząt oraz prowadzi stosowne zapisy w dokumentacji hodowlanej.

  A4

  minimum 11 próbnych dojów w ciągu roku 4 tygodniowy odstęp pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami ustalenie ilości udojonego mleka i pobranie łącznej próby mleka do analizy, składającej się z prób pobranych z każdego doju przeprowadzonego w okresie 24 godzin

  AT4

  minimum 11 próbnych dojów w ciągu roku 4 tygodniowy odstęp pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami ustalenie ilości udojonego mleka pochodzącego z jednego doju, przemiennie rannego lub wieczornego i pobranie próby mleka do analizy (warunek prowadzenie 2 dojów w stadzie w okresie 24 godzin) Szacowanie dobowej wydajności mleka i jego składników liczone metodą Delorenzo i Wiggansa (ICAR)

  A8

  minimum 6 próbnych dojów w ciągu roku 6 tygodniowy odstęp pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami ustalenie ilości udojonego mleka i pobranie łącznej próby mleka do analizy, składającej się z prób pobranych z każdego doju przeprowadzonego w okresie 24 godzin

   

  O WYBORZE RODZAJU METODY OCENY DECYDUJE HODOWCA

  CENNIK 2017

   Wyniki oceny wartości użytkowej bydła udostępniane są hodowcy każdorazowo po wykonaniu próbnego doju
   NA ŻYCZENIE MAILEM W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
   RAPORTY GWARANTOWANE W RAMACH OPŁATY ZA USŁUGĘ

   Raport
   wynikowy  1

   "STADO" Wyniki próbnych dojów

   View more

   Raport
   wynikowy  2

   "PRÓBA" Wyniki próbnych dojów

   View more

    

   ZOBACZ RÓWNIEŻ RAPORTY

   Raport
   wynikowy  3

   "STADO" Wyniki próbnych dojów

   View more

   Raport
   wynikowy  4

   "PRÓBA" Wyniki próbnych dojów

   View more

   Raport
   wynikowy  6

   "PRÓBA" Wyniki próbnych dojów

   View more

   Raport
   wynikowy  7

   "STADO" Wyniki próbnych dojów

   View more

   Raport
   wynikowy  8

   "PRÓBA" Wyniki próbnych dojów

   View more

   Raport
   wynikowy  9

   "STADO" Wyniki próbnych dojów

   View more

   Raport
   wynikowy  10

   "PRÓBA" Wyniki próbnych dojów

   View more

    

   RAPORT ŻYWIENIOWY NOWOŚĆ

   Raport
   wynikowy  11

   "PRÓBA" Wyniki próbnych dojów

   View more
   Rodzaj usługi Stawka
   w zł netto
   Za dostarczenie raportu dotyczącego oceny wartości użytkowej bydła mlecznego
   lub mięsno-mlecznego realizowanego na zlecenie hodowcy:
   Koszty stałe* RW5, RW8, RW9, RW10 2,00
   RW3, RW4, RW6, RW7 1,00
   RW11 2,20
   Koszt wydruku jednej strony 0,20

   */ - do ceny należy doliczyć kwotę kosztów wydruku

   OCENA ZAGROŻENIA SUBKLINICZNĄ KETOZĄ NOWA USŁUGA W STADACH OBJĘTYCH KONTROLĄ UŻYTKOWOŚCI

   Ketoza jest chorobą metaboliczną, polegająca na zaburzeniu przemiany energii u krów lecznych. Przejawia się ona podwyższonym poziomem tak zwanych ciał ketonowych we krwi i innych płynach ustrojowych krów dotkniętych tym schorzeniem. Szczególnie kosztowna jest niediagnozowana postać ketozy, czyli subkliniczna ketoza. Straty powodowane przez tę postać ketozy, wynikające z obniżenia wydajności, pogorszenia płodności i zdrowotności krów oraz zwiększonego brakowania, szacowane są w polskich warunkach na kilkaset (do ponad tysiąca) złotych, w przeliczeniu na jedno chorujące zwierzę!

   Dokument WORD

   Podstawą dla proponowanej usługi są zmiany składu chemicznego mleka, jakie stwierdza się u krów dotkniętych subkliniczną ketozą. U chorej krowy wzrasta w mleku zawartość kwasu beta-hydroksymasłowego i acetonu. Ponadto obniża się zawartość białka i laktozy, a wzrasta zawartość tłuszczu. W rezultacie rośnie w mleku stosunek tłuszczu do białka. Analiza składu chemicznego prób mleka, pobieranych w trakcie próbnego doju, umożliwia wskazanie krów chorych na subkliniczną ketozę. Wyniki oceny są prezentowane zarówno w odniesieniu do poszczególnych krówów jak i dla całego stada.

    

    

   Informacja o krowach podejrzanych o subkliniczną ketozę

   Ponieważ ketoza występuje głównie w pierwszych tygodniach laktacji, oceniane pod kątem występowania tej choroby są tylko zwierzęta w okresie od 5 do 60 dnia po wycieleniu. Krowy, u których skład mleka uzasadnia przypuszczenie, że były one chore, będą zaznaczane w raporcie wynikowym RW-2 za pomocą symbolu K!.

   Dokument pdf

    

   Wskazywanie stad zagrożonych subkliniczną ketozą

   W oparciu o liczbę krów, które zidentyfikowano jako podejrzane o subkliniczną ketozę (i oznaczono symbolem K!), oceniane będzie zagrożenie stada.

   Dokument pdf

   W przypadku, gdy przypuszczalna frekwencja subklinicznej ketozy w stadzie (czyli udział krów u których wystąpiło to schorzenie) przekroczy 10%, w raporcie wynikowym RW-1 ukazywał się będzie komunikat o treści UWAGA: stado zagrożone subkliniczną ketozą. Podobnie, jeśli przypuszczalna frekwencja ketozy przekroczy 20%, w RW-1 ukaże się komunikat UWAGA: stado silnie zagrożone subkliniczną ketozą

   Dokument pdf

   Bardziej szczegółwe informacje, dotyczące występowania subklinicznej ketozy w danym stadzie, będą podawane w nowym raporcie wynikowym (RW-11). Począwszy od kwietnia 2013 roku raport ten będzie dostępny dla każdego hodowcy w formie elektronicznej, za pośrednictwem programu Hodowca online (www.pfhb.pl/hodowca_online).

   Dokument pdf

   Jak wykorzystać dostarczane informacje? Jeśli Hodowca stwierdzi, że subkliniczna ketoza stanowi w jego stadzie problem, ale przyczyny tego stanu rzeczy nie są dla niego oczywiste (lub nie bardzo wie, jak je usunąć), powinien zwrócić się do doradcy żywieniowego lub lekarza weterynarii. Żródłem problemów subkliniczną ketozą prawie zawsze jest żywienie, a skuteczną terapią jest zwykle zmiana sposobu żywienia krów jałówek!

   Dokument pdf

    OGÓŁEM LICZBA OCENIANYCH (stan na 31 grudnia 2017):

    KRÓW 801 393 sztuk

    OBÓR 20 032 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     W ramach Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka funkcjonują 4 laboratoria o określonym podziale terytorialnym:

     REGION OCENY PARZNIEW

     • Laboratorium w Białymstoku z/s w Jeżewie Starym – teren działania woj. Podlaskie.
     • Laboratorium w Parzniewie - teren działania woj. lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie i świętokrzyskie.

     REGION OCENY POZNAŃ

     • Laboratorium w Kobiernie – teren działania woj. lubuskie i wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie i śląskie.

     REGION OCENY BYDGOSZCZ

     • Laboratorium w Bydgoszczy z/s w Minikowie  – teren działania woj. kujawsko- pomorskie, pomorskie, warmińsko – mazurskie i zachodniopomorskie.

     Laboratoria PFHBiPM wykonują badania składu mleka na potrzeby oceny wartości użytkowej bydła mlecznego w zakresie oznaczania procentowej zawartości tłuszczu, białka, laktozy, suchej masy, poziomu mocznika oraz liczby komórek somatycznych w ilości  550 000 analiz miesięcznie.

     Badania w Laboratoriach wykonywane są zgodnie z międzynarodowymi normami badawczymi PN-ISO 9622:2006 i PN-EN ISO 13366-2:2007.

     Posiadany przez laboratorium system jakości badań w swojej organizacji, procedurach i instrukcjach badawczych uwzględnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 gwarantującej profesjonalizm w zakresie:

     • wiarygodności pomiarów,
     • bezstronności,
     • niezależności,
     • dokładności urządzeń pomiarowo-badawczych,
     • przestrzegania zasad spójności pomiarowej,
     • wysokich kwalifikacji personelu.

     Wszystkie analizy zachowują spójność z wzorcami krajowymi i międzynarodowymi dzięki:

     • stosowaniu materiałów odniesienia zakupionych w Laboratorium Referencyjnym KCHZ w Parzniewie oraz Laboratorium Cecalait Francja,
     • udziałowi w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości organizowanych przez Laboratoria Referencyjne znajdujące się na Liście Laboratoriów Referencyjnych wydanej przez ICAR w grudniu 2011 r.

     Mocne strony Laboratoriów:

     • kompetentny i doświadczony personel,
     • nowoczesny, wysokowydajny sprzęt analityczny,
     • wysoka, potwierdzana niezależnie jakość usług,
     • krótki czas uzyskiwania wyników badań.

     Potwierdzeniem powyższych gwarancji Laboratoriów było wydanie przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikatów akredytacji:

     Laboratorium w Białymstoku z/s w Jeżewie Starym AB 472 (zobacz zakres akredytacji  -  plik PDF)
     Laboratorium w Parzniewie AB 822 (zobacz zakres akredytacji  -  plik PDF)
     Laboratorium w Kobiernie AB 470  (zobacz zakres akredytacji  -  plik PDF)
     Laboratorium w Bydgoszczy AB 473 (zobacz zakres akredytacji  -  plik PDF)

     Certyfikat laboratorium w Białymstoku z/s w Jeżewie Starym  (zobacz certyfikat)
     Certyfikat laboratorium  w Parzniewie ( zobacz certyfikat)
     Certyfikat laboratorium  w Kobiernie ( zobacz certyfikat)
     Certyfikat laboratorium  w Bydgoszczy z/s w Minikowie (zobacz certyfikat)

     ZLECENIE WYKONANIA BADAŃ

     wiecej informacji 
     Dokument zip (rtf)

      

     Lab. Parzniew

     ul. Przyszłości 1,  05-804 Pruszków
     Tel: (022) 312-48-23,
     lom_parzniew@pfhb.pl

      

     Lab. Białystok

     Oddział w Białymstoku
     z/s w Jeżewie Starym
     Jeżewo Stare 30, 16-080 Tykocin
      Tel. (085) 741-42-60, Fax (085) 741-33-11
     lom_bialystok@pfhb.pl

      

     Lab. Kobierno

     ul. Klonowa 9, 63-714 Kobierno
     Tel: (062) 725-27-11, (062) 725-32-31
     lab_kobierno@pfhb.pl

      

     Lab. Bydgoszcz

     Region Oceny Bydgoszcz
     z/s w Minikowie
     Minikowo 1B
     89-122 Minikowo
     Tel: (052) 562-42-28
     lom_bydgoszcz@pfhb.pl

      WSTĘP

      Dokument pdf

      INTRODUCTION

      PDF document


      KALENDARIUM WYDARZEŃ 2017 R.

      Dokument pdf

      CALENDAR OF EVENTS 2017

      PDF document


      ANALIZA I PODSUMOWANIE WYNIKÓW OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA W 2017 R.

      Dokument pdf

      PDF document


      Ocena mięsna

      Dokument pdf

      Beef recording

      PDF document

      Projekty rozwojowe

      Dokument pdf

      R&D

      PDF document

      Doradztwo żywieniowe

      Dokument pdf

      Feeding Advisory

      PDF document

      Doradztwo ogólne

      Dokument pdf

      Overall advisory

      PDF document

      Laboratoria

      Dokument pdf

      Laboratories

      PDF document

      WYNIKI OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA RAS MLECZNYCH W 2017 R. - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

      Dokument pdf

      Powyższe opracowanie jest częścią zbiorczego wydawnictwa PFHBiPM - "Ocena i Hodowla Bydła Mlecznego" zawierającego dane za 2017 r. Część publikacji poświecona Hodowli Bydła znajduje się
      tutaj

      Breeding tasks

      english here

      Cgen

      tutaj

      Cgen EN

      english here

      a Ocenie Typu i Budowy Krów Mlecznych

      tutaj

       


      img04

      Polska 2017

      Plik pdf

       

      img04

      Parzniew 2017

      Plik pdf
      img04

      Bydgoszcz 2017

      Plik pdf
      img04

      Poznań 2017

      Plik pdf

      Rok 2016

       
      img04

      Polska 2016

      Plik pdf

       

      img04

      Parzniew 2016

      Plik pdf
      img04

      Bydgoszcz 2016

      Plik pdf
      img04

      Poznań 2016

      Plik pdf

      Rok 2015

       
      img04

      Polska 2015

      Plik pdf

       

      img04

      Parzniew 2015

      Plik pdf
      img04

      Bydgoszcz 2015

      Plik pdf
      img04

      Poznań 2015

      Plik pdf

       

      Rok 2014

       
      img04

      Polska 2014

      Plik pdf

       

      img04

      Parzniew 2014

      Plik pdf
      img04

      Bydgoszcz 2014

      Plik pdf
      img04

      Poznań 2014

      Plik pdf
          Mastitis w oparciu o wyniki OWUB

        PDF

       

       

          Żywienie - Monitorowanie żywienia krów

        PDF

       

      Raporty wynikowe z oceny wartości użytkowej i ich wykorzystanie w zarządzaniu stadem bydła mlecznego

      10 powodów dla których warto nam zaufać

        PDF

       

          Ocena wartości użytkowej

        PDF

       

         Doradztwo żywieniowe

        PDF

       KALENDARZ WYSTAW


       NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

       Październik 2018
       PN WT SR CZW PT SO ND
       1 2 3 4 5 6 7
       8 9 10 11 12 13 14
       15 16 17 18 19 20 21
       22 23 24 25 26 27 28
       29 30 31 1 2 3 4

       *Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


       Jak nas znaleźć?

       Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22