POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Ocena mleczna


Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznegoi mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji mlekaprzez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie

Dokument pdf

 

 

  Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka prowadzi ocenę wartości użytkowej bydła ras mlecznych
  i mięsno-mlecznych
   przy użyciu METODY A w ramach, której wyróżniamy trzy warianty związane z częstotliwością wykonywania próbnego doju.

  W metodzie A wszystkie próbne doje, w tym również próby mleka pobierane przy zastosowaniu automatycznych urządzeń udojowych, wykonywane są lub podlegają nadzorowi upoważnionego przedstawiciela PFHBiPM, który dokonuje również identyfikacji zwierząt oraz prowadzi stosowne zapisy w dokumentacji hodowlanej.

  A4

  minimum 11 próbnych dojów w ciągu roku 4 tygodniowy odstęp pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami ustalenie ilości udojonego mleka i pobranie łącznej próby mleka do analizy, składającej się z prób pobranych z każdego doju przeprowadzonego w okresie 24 godzin

  AT4

  minimum 11 próbnych dojów w ciągu roku 4 tygodniowy odstęp pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami ustalenie ilości udojonego mleka pochodzącego z jednego doju, przemiennie rannego lub wieczornego i pobranie próby mleka do analizy (warunek prowadzenie 2 dojów w stadzie w okresie 24 godzin) Szacowanie dobowej wydajności mleka i jego składników liczone metodą Delorenzo i Wiggansa (ICAR)

  A8

  minimum 6 próbnych dojów w ciągu roku 6 tygodniowy odstęp pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami ustalenie ilości udojonego mleka i pobranie łącznej próby mleka do analizy, składającej się z prób pobranych z każdego doju przeprowadzonego w okresie 24 godzin
  minimum 11 próbnych dojów w ciągu roku 4 tygodniowy odstęp pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami

  wygenerowanie z systemu komputerowego robota udojowego informacji na temat ilości udojonego mleka z minimum 48 godzin dla każdej krowy oraz pobranie jednej próby mleka z jednego doju w dobie
  minimum 6 próbnych dojów w ciągu roku 8 tygodniowy odstęp pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami

  wygenerowanie z systemu komputerowego robota udojowego informacji na temat ilości udojonego mleka z minimum 48 godzin dla każdej krowy oraz pobranie jednej próby mleka z jednego doju w dobie
  Metoda przeznaczona dla stad wyposażonych w skomputeryzowane hale udojowe ze skalibrowanymi miernikami mleka, gdzie doje odbywają się dwukrotnie w ciągu doby.

  minimum 11 próbnych dojów w ciągu roku 4 tygodniowy odstęp pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami

  wygenerowanie z systemu komputerowego hali informacji na temat ilości udojonego mleka z minimum 24 godzin dla każdej krowy oraz pobranie jednej próby mleka z jednego doju w dobie, przemiennie rannego lub wieczornego
  Metoda przeznaczona dla stad wyposażonych w skomputeryzowane hale udojowe ze skalibrowanymi miernikami mleka, gdzie doje odbywają się dwukrotnie w ciągu doby.

  minimum 6 próbnych dojów w ciągu roku 8 tygodniowy odstęp pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami

  wygenerowanie z systemu komputerowego hali informacji na temat ilości udojonego mleka z minimum 24 godzin dla każdej krowy oraz pobranie jednej próby mleka z jednego doju w dobie, przemiennie rannego lub wieczornego

  O WYBORZE RODZAJU METODY OCENY DECYDUJE HODOWCA

  Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem >>

   Nowa usługa dostępna już od stycznia 2019

   Badanie cielności testem PAG – jest dodatkową usługą wykonywaną z próbki mleka pobranego w czasie rutynowego próbnego doju.

   Badanie to opiera się na określeniu glikoprotein ciążowych (ang. Pregnancy Associated Glycoproteins – PAG) i możliwe jest już:
   – począwszy od 28 dnia po pokryciu
   – i od 60 dnia po ostatnim wycieleniu.


   Testom cielności PAG będą podlegały krowy wytypowane przez hodowcę, i spełniające oba powyższe warunki łącznie.

   Więcej informacji w broszurze „Często zadawane pytania” (pdf)

   Już począwszy od stycznia hodowcy pod oceną mogą zlecać badania cielności krów z próbek mleka pobranego w czasie próbnych dojów.

   Formularze zlecenia badań, zamówienia testów oraz instrukcja znajdują się w zakładce „laboratoria” >>

   Począwszy od marca 2019 PFHBiPM oferuje hodowcom możliwość odpłatnego zlecenia badania cielności z próbek mleka w dowolnej ilości.

   Zlecenie testów cielności PAG możliwe jest dwoma sposobami:

   1. W ramach próbnego doju – wystarczy wskazać zootechnikowi, które krowy mają być badane
   2. Poza próbnym dojem – wtedy hodowca samodzielnie pobiera próbki mleka od wybranych krów do zamówionych uprzednio w laboratorium PFHBiPM fiolek wraz z kodami kreskowymi i formularzami identyfikacyjnymi.

   Więcej informacji w ulotce informującej o TESTACH  CIELNOŚCI (PAG) (pdf)

    Wyniki oceny wartości użytkowej bydła udostępniane są hodowcy każdorazowo po wykonaniu próbnego doju
    NA ŻYCZENIE MAILEM W FORMIE ELEKTRONICZNEJ RAPORTY GWARANTOWANE W RAMACH OPŁATY ZA USŁUGĘ

    Raport wynikowy 1 – „STADO” Wyniki próbnych dojów
    Raport wynikowy 2 – „PRÓBA” Wyniki próbnych dojów 

    ZOBACZ RÓWNIEŻ RAPORTY

    Raport wynikowy 3 – Rozród 
    Raport wynikowy 4 – Młodzież
    Raport wynikowy 6 – Zdarzenia 
    Raport wynikowy 7 – Wartość hodowlana
    Raport wynikowy 8 – Somatyka
    Raport wynikowy 9 – Rasy – Krowy
    Raport wynikowy 10 – Rasy – Stado

    RAPORT ŻYWIENIOWY NOWOŚĆ

    Raport wynikowy 11 – Żywienie

    Rodzaj usługi Stawka
    w zł netto
    Dodatkowe raporty wynikowe dostarczane hodowcom na życzenie
    Koszty stałe* RW8 (Somatyka)
    RW9 (Rasy – Krowy)
    RW10 (Rasy – Stado)
    2,20
    RW3 (Rozród)
    RW4 (Młodzież)
    RW6 (Zdarzenia)
    RW7 (Wartość hodowlana)
    1,20
    RW11 (Żywienie) 2,50
    Koszt wydruku jednej strony 0,20

    */ - do ceny należy doliczyć kwotę kosztów wydruku

    OCENA ZAGROŻENIA SUBKLINICZNĄ KETOZĄ NOWA USŁUGA W STADACH OBJĘTYCH KONTROLĄ UŻYTKOWOŚCI

    Ketoza jest chorobą metaboliczną, polegająca na zaburzeniu przemiany energii u krów lecznych. Przejawia się ona podwyższonym poziomem tak zwanych ciał ketonowych we krwi i innych płynach ustrojowych krów dotkniętych tym schorzeniem. Szczególnie kosztowna jest niediagnozowana postać ketozy, czyli subkliniczna ketoza. Straty powodowane przez tę postać ketozy, wynikające z obniżenia wydajności, pogorszenia płodności i zdrowotności krów oraz zwiększonego brakowania, szacowane są w polskich warunkach na kilkaset (do ponad tysiąca) złotych, w przeliczeniu na jedno chorujące zwierzę!

    Dokument WORD

    Podstawą dla proponowanej usługi są zmiany składu chemicznego mleka, jakie stwierdza się u krów dotkniętych subkliniczną ketozą. U chorej krowy wzrasta w mleku zawartość kwasu beta-hydroksymasłowego i acetonu. Ponadto obniża się zawartość białka i laktozy, a wzrasta zawartość tłuszczu. W rezultacie rośnie w mleku stosunek tłuszczu do białka. Analiza składu chemicznego prób mleka, pobieranych w trakcie próbnego doju, umożliwia wskazanie krów chorych na subkliniczną ketozę. Wyniki oceny są prezentowane zarówno w odniesieniu do poszczególnych krówów jak i dla całego stada.

     

     

    Informacja o krowach podejrzanych o subkliniczną ketozę

    Ponieważ ketoza występuje głównie w pierwszych tygodniach laktacji, oceniane pod kątem występowania tej choroby są tylko zwierzęta w okresie od 5 do 60 dnia po wycieleniu. Krowy, u których skład mleka uzasadnia przypuszczenie, że były one chore, będą zaznaczane w raporcie wynikowym RW-2 za pomocą symbolu K!.

    Dokument pdf

     

    Wskazywanie stad zagrożonych subkliniczną ketozą

    W oparciu o liczbę krów, które zidentyfikowano jako podejrzane o subkliniczną ketozę (i oznaczono symbolem K!), oceniane będzie zagrożenie stada.

    Dokument pdf

    W przypadku, gdy przypuszczalna frekwencja subklinicznej ketozy w stadzie (czyli udział krów u których wystąpiło to schorzenie) przekroczy 10%, w raporcie wynikowym RW-1 ukazywał się będzie komunikat o treści UWAGA: stado zagrożone subkliniczną ketozą. Podobnie, jeśli przypuszczalna frekwencja ketozy przekroczy 20%, w RW-1 ukaże się komunikat UWAGA: stado silnie zagrożone subkliniczną ketozą

    Dokument pdf

    Bardziej szczegółwe informacje, dotyczące występowania subklinicznej ketozy w danym stadzie, będą podawane w nowym raporcie wynikowym (RW-11). Począwszy od kwietnia 2013 roku raport ten będzie dostępny dla każdego hodowcy w formie elektronicznej, za pośrednictwem programu Hodowca online (www.pfhb.pl/hodowca_online).

    Dokument pdf

    Jak wykorzystać dostarczane informacje? Jeśli Hodowca stwierdzi, że subkliniczna ketoza stanowi w jego stadzie problem, ale przyczyny tego stanu rzeczy nie są dla niego oczywiste (lub nie bardzo wie, jak je usunąć), powinien zwrócić się do doradcy żywieniowego lub lekarza weterynarii. Żródłem problemów subkliniczną ketozą prawie zawsze jest żywienie, a skuteczną terapią jest zwykle zmiana sposobu żywienia krów jałówek!

    Dokument pdf

     OGÓŁEM LICZBA OCENIANYCH (stan na 31 grudnia 2018):

     KRÓW 816 345 sztuk

     OBÓR 19 892 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      W ramach Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka funkcjonują 4 laboratoria o określonym podziale terytorialnym:

      REGION OCENY PARZNIEW

      • Laboratorium w Białymstoku z/s w Jeżewie Starym – teren działania woj. podlaskie.
      • Laboratorium w Parzniewie - teren działania woj. lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie i świętokrzyskie.

      REGION OCENY POZNAŃ

      • Laboratorium w Kobiernie – teren działania woj. lubuskie i wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie i śląskie.

      REGION OCENY BYDGOSZCZ

      • Laboratorium w Bydgoszczy z/s w Minikowie  – teren działania woj. kujawsko- pomorskie, pomorskie, warmińsko – mazurskie i zachodniopomorskie.

       

      Laboratoria PFHBiPM wykonują badania składu mleka na potrzeby oceny wartości użytkowej bydła mlecznego w zakresie oznaczania procentowej zawartości tłuszczu, białka, kazeiny, laktozy, suchej masy, poziomu mocznika oraz liczby komórek somatycznych w ilości  630 000 analiz miesięcznie.

      Badania w Laboratoriach wykonywane są zgodnie z międzynarodowymi normami badawczymi PN-ISO 9622:2015-09 i PN-EN ISO 13366-2:2007.

      Posiadany przez laboratorium system jakości badań w swojej organizacji, procedurach i instrukcjach badawczych uwzględnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 gwarantującej profesjonalizm w zakresie:

      • wiarygodności pomiarów,
      • bezstronności,
      • niezależności,
      • dokładności urządzeń pomiarowo-badawczych,
      • przestrzegania zasad spójności pomiarowej,
      • wysokich kwalifikacji personelu.

      Wszystkie analizy zachowują spójność z wzorcami krajowymi i międzynarodowymi dzięki:

      • stosowaniu materiałów odniesienia zakupionych w Laboratorium Referencyjnym KCHZ w Parzniewie oraz Laboratorio Standard Latte – Associazione Italiana Allevatori [Włochy],
      • udziałowi w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości organizowanych przez Laboratoria Referencyjne znajdujące się na Liście Laboratoriów Referencyjnych  ICAR

      Mocne strony Laboratoriów:

      • kompetentny i doświadczony personel,
      • nowoczesny, wysokowydajny sprzęt analityczny,
      • wysoka, potwierdzana niezależnie jakość usług,
      • krótki czas uzyskiwania wyników badań.

      Potwierdzeniem powyższych gwarancji Laboratoriów było wydanie przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikatów akredytacji:

      Laboratorium w Białymstoku z/s w Jeżewie Starym AB 472 (zobacz zakres akredytacji)
      Laboratorium w Parzniewie AB 822 (zobacz zakres akredytacji)  
      Laboratorium w Kobiernie AB 470  (zobacz zakres akredytacji)
      Laboratorium w Bydgoszczy AB 473 (zobacz zakres akredytacji)

      Certyfikat laboratorium w Białymstoku z/s w Jeżewie Starym  (zobacz certyfikat)
      Certyfikat laboratorium  w Parzniewie ( zobacz certyfikat)
      Certyfikat laboratorium  w Kobiernie ( zobacz certyfikat)
      Certyfikat laboratorium  w Bydgoszczy z/s w Minikowie (zobacz certyfikat)

       

      Badanie cielności – testy PAG >> 

       

      Pliki do pobrania

      Zlecenie wykonania badań:
      Druk zlecenia wykonania badania laboratoryjnego próbek mleka surowego (plik Word do druku)

      Druk zlecenia wykonania badania w kierunku wykrywania glikoprotein ciążowych (PAGs) jako wskaźnika ciąży metodą ELISA za pomocą testu IDEXX Milk Pregnancy (plik Word do druku)

      Formularze zamówienia:
      Zestaw do pobierania próbek mleka krowiego w kierunku wykrywania glikoprotein ciążowych (badanie cielności – testy PAG) (plik Word do druku)

      Instrukcje:
      – Instrukcja pobierania próbek do testów PAG (plik Word do druku)

       

       

      Kontakt do laboratoriów >>

       

       


       „Ocena i Hodowla Bydła Mlecznego” za 2017 r.

       DZIAŁ OCENY – Wyniki oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych w 2017 r.
       Wstęp (pdf) pl
       Introduction (pdf) en
       Kalendarium wydarzeń 2017 r. (pdf) pl
       Calendar of events 2017 (pdf) en
       Analiza i podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła w 2017 r. (pdf) pl
       (pdf) en
       Ocena mięsna (pdf) pl
       Beef recording (pdf) en
       Projekty rozwojowe (pdf) pl
       R&D (pdf) en
       Doradztwo żywieniowe (pdf) pl
       Feeding Advisory (pdf) en
       Doradztwo ogólne (pdf) pl
       Overall advisory (pdf) en
       Laboratoria (pdf) pl
       Laboratories (pdf) en
       Część tabelaryczna (pdf) 

       DZIAŁ HODOWLI
       Hodowla bydła
       Breeding tasks (pdf) en

       CENTRUM GENETYCZNE – Zadania zrealizowane
       CGen (pdf) pl
       CGen (pdf) en


       Ocena Typu i Budowy Krów Mlecznych (pdf) pl

        


       img04

       Polska 2017

       Plik pdf

        

       img04

       Parzniew 2017

       Plik pdf

       Rok 2016

        

        

       img04

       Parzniew 2016

       Plik pdf
       img04

       Bydgoszcz 2016

       Plik pdf
       img04

       Poznań 2016

       Plik pdf

       Rok 2015

        
       img04

       Polska 2015

       Plik pdf

        

       img04

       Parzniew 2015

       Plik pdf
       img04

       Bydgoszcz 2015

       Plik pdf
       img04

       Poznań 2015

       Plik pdf

        

       Rok 2014

        
       img04

       Polska 2014

       Plik pdf

        

       img04

       Parzniew 2014

       Plik pdf
       img04

       Bydgoszcz 2014

       Plik pdf
       img04

       Poznań 2014

       Plik pdf
           Mastitis w oparciu o wyniki OWUB

         PDF

        

        

           Żywienie - Monitorowanie żywienia krów

         PDF

        

       Raporty wynikowe z oceny wartości użytkowej i ich wykorzystanie w zarządzaniu stadem bydła mlecznego

       10 powodów dla których warto nam zaufać

         PDF

        

           Ocena wartości użytkowej

         PDF

        

          Doradztwo żywieniowe

         PDF

        Hichb 2019 04 lq 1000h

        Hodowla i Chów Bydła

        W numerze 4 / 2019: Czas na podsumowania

         

        Początek roku, to czas podsumowań, również w branży hodowlanej. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zawsze na przełomie lutego i marca publikuje zbiorcze opracowanie „Ocena i Hodowla Bydła Mlecznego” w którym zawarte są wszystkie najważniejsze dane za ubiegły rok zarówno dotyczące stanu wielkości stad, jak i wydajności krów, a także działalności Federacji. Dlatego w kwietniowym numerze naszego miesięcznika zdecydowaliśmy się zaprezentować kwintesencję tego co było najważniejsze w 2018 roku, odnosząc się do analizy zawartej w powyżej wspomnianej publikacji. Gościliśmy także na Mlecznych Laurach – spotkaniach z hodowcami na których prezentowane są zeszłoroczne osiągnięcia dla każdego regionu, a najlepsi z hodowców są uhonorowywani okolicznościowymi pucharami i statuetkami. A zaznaczyć trzeba, że jest się czym chwalić, bo poziom polskiej hodowli bydła mlecznego, a co za tym idzie produkcji mleka stale wzrasta, w czym bardzo aktywnie uczestniczy PFHBiPM, świadcząc prawdziwie „królewskie usługi” dla hodowców i ich stad. Oprócz tego w numerze prezentujemy relację z XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, podczas którego Delegaci podsumowali czteroletnią kadencję ustępującego Zarządu, wybrali nowe władze i wprowadzili zmiany w Statucie Federacji. Na szczególną uwagę zasługuje również Analiza Międzynarodowej Genomowej Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów (XII 2018), która jest prowadzona już od kilkunastu lat przez Ośrodek Interbull w Uppsali (Interbull Centre), a wartości hodowlane buhajów szacowane są na podstawie krajowych ocen, przesyłanych przez kraje współpracujące w ramach Interbullu. Zapraszamy również do Kolonii Łaznów, gdzie hodowca Tomasz Kocięba zaprezentował nam swoją nową oborę, a także zainstalowaną niedawno instalację, której sercem jest bio gazownia. Z redakcyjną wizytą udaliśmy się także do mleczarni w Szczercowie, która stawia na tradycyjne receptury. W kwietniowym numerze nie zabraknie także informacji dotyczących zdrowotności, ekonomiki, a także nowości technicznych. Serdecznie zapraszamy do lektury! www.holstein.pl

        KALENDARZ WYSTAW


        NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

        Kwiecień 2019
        PN WT SR CZW PT SO ND
        1 2 3 4 5 6 7
        8 9 10 11 12 13 14
        15 16 17 18 19 20 21
        22 23 24 25 26 27 28
        29 30 1 2 3 4 5

        *Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


        Jak nas znaleźć?

        Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22